Tarihçe

1Tunceli, M.Ö. 2200 yıllarında Hurrilerin, M.Ö. 1300 yıllarında Hititlerin, M.Ö. 1200 yıllarında Urartuların, M.Ö. 700 yıllarından itibaren Medlerin, Perslerin ve Makedonyalıların, M.Ö. 17 – M.S. 200 yıllarında Romalılar ve kısa bir süre Partların, 200-639 yıllarında Kapadokyalılar, Selevkoslar, Doğu Roma İmparatorluğu, Bizanslılar ve Sasanilerin, 639-972 yıllarında Arapların ve 972-1071 arası Bizanslıların egemenliği altında yaşamıştır. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra Anadolu’da Türklerin egemenliğinin hızla yayıldığı dönemde bölge 1087 yılında kesin olarak Türklerin egemenliği altına girmiştir. Yöre 1087 yılından itibaren Selçuklular, Mengücekler ve Akkoyunlular’ın hakimiyeti altında kalmış, 1473 yılında da Osmanlıların egemenliği altına girmiştir.

2Yöre Osmanlı yönetiminde 1847 yılında, Hozat merkez olmak üzere Dersim Livası adıyla sancak yapılarak Erzurum’a bağlanmıştır. Dersim Farsçada ‘Gümüş Kapı’ anlamına gelmektedir. 1879 yılında Dersim adıyla ayrı bir vilayet olan bugünkü Tunceli bölgesi, 1886 yılında mutasarrıflığa indirilmiş ve 1892 yılında Elazığ vilayetine bağlanmıştır.

Cumhuriyetin ilanından sonra 25 Aralık 1935 tarihinde geçici merkezi Elazığ ili olmak üzere, Erzincan’ın Pülümür, Elazığ’ın Nazımiye, Hozat, Mazgirt, Pertek, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri bağlanarak Tunceli Vilayeti teşkil edilmiştir. Bu tarihte, daha önce Dersim olan bölgenin ismi Tunceli olarak değiştirilmiştir. 30 Aralık 1946 tarihinde İl merkezi, eskiden Kalan Kasabası olarak bilinen şu andaki yere nakledilmiştir.


Tunceli, BC Hurriya of the 2200 years BC 1300 Year of the Hittites, BC Urartians in the year 1200 BC 700 years since the Medes, Persians and Macedonians in BC 17 – M.S. 200 years the Romans and shortly Part of, Cappadocians in 200-639 years, the Seleucids, the Eastern Roman Empire, the Byzantines and the Sassanids, Byzantines and Arabs in between 639-972 years lived under the rule 972-1071. In 1071 after the Battle of Malazgirt in precisely the Turks in Anatolia in 1087, it spreads rapidly in the period of dominance came under the rule of the Turks. Region since 1087. The Seljuks, was under the dominion of the Mengujeks and Akkoyunlular’a, under the rule of the Ottoman Empire in 1473 girmiştir.yör the Ottoman rule in 1847, carried banners with Dersim Livada name including Hozat center is connected to Erzurum. Dersim in Persian ‘Silver door’ means. In 1879, a separate province with the name of today’s Tunceli Dersim region, in 1886 and has been linked to reduced mutasarrıflığı in Elazig province in 1892.
On December 25, 1935 after the proclamation of the Republic, including temporary central Elazığ, Erzincan Pülümür, Elazig Nazımiye, Hozat, Mazgirt, Pertek, and Çemişgezek Ovacik district of Tunceli it was formed by connecting the province. At that time, before the name of which it was changed to Tunceli Dersim. City center on 30 December 1946, formerly known as the residue was transferred to the town where the curren