Duyurular:

Emitt Fuarı 12-15 Nisan tarihlerinde düzenlenecek

Detaylar Tüm Duyurular
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası

Stratejik Plan

TUNCELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
2015-2018 STRATEJİK PLANI

ÖNSÖZ
22 Yıllık birikimiyle üyelerine hizmet eden Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası, hizmet kalitesini arttırmak için gerek personelin motivasyonu gerekse üyelerde farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenecek eğitim ve seminerlerle Tunceli’ye maddi-manevi değer katacak bir oda olarak faaliyet yürütmektedir.
Faaliyet yürüttüğümüz kent:
Geçmişten beri türlü müeyyidelere maruz kalan Tunceli, önüne çıkan tehditleri fırsata çevirme umuduyla ayakta kalmak için çaba sarf etmiştir. Doğunun orta yerinde yüksek dağlarla çevrili, ulaşımı güç dolayısıyla ekonomisi zayıf, iş alanı olmayan ve uzun yıllar süren çatışma ortamında sürekli göç veren bir kenttir, Tunceli.
6. Bölgede olması gereken 5. teşvik bölgesi kapsamına alınan, , Tunceli, benzer iller için çıkarılacak özel bir teşvik yasasıyla kendisini toparlayabilecek bir ekonomiye sahiptir. Geçmişte boşaltılan köyler için ödenen zarar ziyan bedelleri, son 30 yılda Tunceli nüfusuyla eşdeğer güvenlik birimleri ödenekleri ve barajlar için yapılan harcamaların kamu yatırımı olarak görülmesi yanlış hesaplamalara neden olmakta; nitekim bu yüzden kişi başına düşen gelir Türkiye ortalamasına yakın seyretmektedir. Halbuki işsizlik ve yoksulluk verileri incelendiğinde tezat bir durum ortaya çıkmaktadır.
Biz Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası olarak ciddi imkansızlıklar içerisinde faaliyet yürütmeye çalışan halkımıza gerekli kaliteli hizmeti sunmak için sürekli gelişim sağlamakta ve kalitemizi arttırmayı hedeflemekteyiz.
Önümüze koyduğumuz hedefler doğrultusunda yeni projeler hazırlanıp neticeleri kamuoyuna arz edilecektir.

PLANLAMA SÜRECİ
a)PLANLAMA EKİBİ
Odamız stratejik plan çalışmaları Aralık 2014 tarihinde başlamıştır. İlk aşamada kurum organları arasında bu strateji analizi yapılmıştır. Oda organları, oda üyelerinin ihtiyaçlarına ve bölgenin kalkınmasına yönelik stratejiler geliştirmeyi hedeflemiş olup, bu bağlamda oluşturulan 4 yıllık çalışma planı ile 2015-2018 stratejik hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
b) HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Plan hazırlanırken Oda için stratejik planlama süreçleri izlenmiştir. Çalışma planına göre birimler belirlenmiş, mevcut durum analizi için alt yapı oluşturulmuş ve ortak bir kurum vizyonuna ulaşmak için tüm birimlerdeki yöneticiler ile toplantılar yapılmıştır. Alınan fikirlerle ortak kararlara ulaşılmış ve gelişim için çalışmalar başlatılmıştır.

DURUM ANALİZİ
a)TARİHİ GELİŞİM
Osmanlı ekonomisinin 19. yüzyılda girdiği gelişme sürecinin göstergelerinden biri de ticaret odalarıydı. İç ve dış ticaretin gelişmesi yolunda hizmet veren ticaret odalarının kurulma girişimi, Abdülaziz döneminin (1861-1876) son aylarında gündeme gelmiştir. Türkiye’de ilk ticaret odası, 1870 yılında kendi ülkesine ihracat yapan bir Fransız firmasının özel gereksinimine yanıt vermek üzere, İnebolu’da kurulmuş, ancak ekonomik ve yasal dayanaktan yoksun olan bu kuruluş bir süre sonra dağılmıştır. Aynı yılda Avusturyalı ve Macar tacirlerin çıkarlarını gözetmek üzere İstanbul’da “Avusturya-Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası” kurulmuştur. Ticaret alanındaki bazı boşlukları doldurmak amacıyla 1876 yılında ” Ticaret ve Ziraat Bakanlığı” kurulmuştur. Bakanlığa bağlı “Ticaret ve Ziraat Meclisi”nin desteği ile bir “Ziraat ve Ticaret Derneği” açılmıştır. 1800’lerde hızla gelişen Avrupa tekstil endüstrisinin pamuk gereksiniminin bir bölümüne yanıt veren Çukurova’da dışarıya gönderilen pamuğun ihraç işlemlerini yapacak ve Avrupa’daki benzerlerinin işlevlerini görebilecek bir örgüte duyulan lüzumun bir sonucu olarak, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuştur (1992) Ticaret ve sanayi odalarına ilişkin, ilk yasal düzenlemenin yapıldığı 1910 yılına dek odalar Ticaret ve Ziraat Bakanlığı’nın buyruğu ile “Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odaları” adı altında örgütlenmişlerdir 31 Mayıs 1910 tarihinde yayınlanan “Ticaret ve Sanayi Odaları Nizamnamesi ile TSO’lar yalnız ticaret veya sanayi mensupları örgütü durumuna getirilmiştir. Kuruluş kayıtlı olan tüccar kefaletlerinin tasdik edilmesi ve yıllık aidatların toplanmasından sorumlu olmuştur.
Esnaf ve tüccarlar birçok dönemde aralarındaki anlaşmazlıkları kuruluşa duydukları saygı nedeniyle mahkemeye intikal ettirmeden kuruluşun hakemliğiyle çözüm yoluna gitmişlerdir. 1949’daki 5373 sayılı yasa ile küçük tacir ve sanayicilerin Odalardan çıkıp dernek kurmaları sağlanmıştır. Böylelikle 1950 yılında 5590 sayılı yasa ile Odalar ve Borsalar Birliği bugünkü durumuna kavuşmuştur.
1992 yılında kurulmuş olan Tunceli TSO, 2014 yılı itibariyle 6 meslek grubuna ayrılmış olup 15 meclis üyesi ve 5 yönetim kurulu üyesi ile etkin bir yapıya kavuşmuştur.

b)FAALİYET ALANLARI VE BİRİMLERİ
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası, 5174 sayılı Kanunun 4. Maddesinde belirtildiği gibi, Oda üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve bu konuda yazılı hizmetler ile mevzuatla Odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuştur ve tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışma alanı Tunceli il sınırıdır.
Meslek Komiteleri: Başlıca görevleri, meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif vermek, Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündemine gelen konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmalarına karar vermek, mesleklerine ait işler hakkında meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmaktır.
Meclis: Başlıca görevleri, Oda Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerini seçmek, Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak, uyulması zorunlu mesleki kararlar almak, aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak, yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak, Oda iç yönergesini kabul etmek ve birliğin onayına sunmak, yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticari ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine üye göndermek ve ilgili mevzuatta verilen diğer görevleri yerine getirmektir.
Yönetim Kurulu: Başlıca görevleri, mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde Oda işlerini yürütmek, bütçeyi, kesin hesabı, aktarma tekliflerini ve aylık hesap raporunu meclisin incelemesi ve onayına sunmak, Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek, hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylamak üzere meclise sunmak, hazırladığı Oda iç yönergesini meclise sunmak ve ilgili mevzuatta verilen diğer görevleri yerine getirmektir.
Genel Sekreterlik: Başlıca görevleri, Yönetim Kuruluna direkt bağlı olup sorumluk alanı Odanın bütün birimlerinin idari ve mali işlerini düzenlemek ve yönetmektir. Ayrıca, oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına katılabilir ve alınan karaları takip ederek zamanında gereğini yerine getirir.
Ticaret Sicil Birimi: Genel Sekreterliğe bağlı olup, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicili Tüzüğü, diğer tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin tescil ve ilanını yapmaktan sorumludur.
Oda Sicil Birimi: Genel Sekterliğe bağlı olup, 5174 sayılı Odalar kanunu ile tüzük ve yönetmelikler çerçevesince ticaret sicili memurluğu tarafından tescil ve ilanı yapılan gerçek ve tüzel kişi olan tacirlerin Oda’ya kaydını yapmak.
Kadın Girişimciler Kurulu: TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulunun alacağı kararlara ışık tutması, kadın girişimcilik konusunda genel politikalar geliştirmesi ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunması amacı ile kurulmuştur. Kadın Girişimciler Kurulu aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuş istişare bir kuruldur.
Genç Girişimciler Kurulu: İldeki genç girişimci potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etmesi amacıyla kurulmuştur.

c)SWOT ANALİZİ
Stratejik planlama sürecinde, kurumun güçlü ve zayıf yanları, kurumun karşı karşıya kalacağı fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesi çok önemli yer tutmaktadır
GÜÇLÜ YÖNLER
Tunceli TSO, 22 yıllık saygın kurumsal kimliğiyle Tunceli’nin önde gelen kurumlarından biridir. Odamız yeniliğe açık, aktif ve sonuç odaklı yönetim anlayışı, kurumun çabuk karar alma ve uygulama yeteneğinin gelişmesine pozitif katkı sağlamaktadır. Ayrıca Odamız bünyesinde kurulan Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu’nun çalışmaları, Odamızın faaliyet alanını genişletmiş olup Odamızın gücüne güç katmaktadır.

ZAYIF YÖNLER
Tunceli uzun yıllar çatışma ortamında kalmış ve kalkınmada alt seviyelerde yer almıştır. Yıllarca göç vermiş ancak kültürünü korumayı başarmıştır. 5. Teşvik bölgesinde yer alması yatırımcıların önünde bir engel teşkil etmektedir. Aynı nitelikteki illerin 6. Bölge kampında olması buna nazaran bölgede yaşanan çatışma ortamından en çok zarar gören illerle aynı kategoride tutulması yatırımı zorlaştırmaktadır. Ayrıca ilimizde yapılan barajlar, güvenlik harcamaları da kişi başına düşen GSMH‘nın yüksek görünmesine ve ekonomik iller sıralamasında üst sıralarda yer almamıza neden olmaktadır. Bu kadar olumsuzluk içinde ekonominin de zayıf olması kaçınılmazdır. Yüksek kira, işçi ve vergi ödemeleri, sadece il çapında faaliyet yürütmek gelişimi engellemekte hatta bazı firmaların kapanmasına neden olmaktadır. Bu durumda mükellefiyeti devam eden üyelerimizin faaliyetlerini yürütmesine devam edebilmesi için oda olarak elimizden gelen desteği sunmaya devam ediyoruz.

FIRSATLAR
Odalar ve kurumlar arasında bölgesel, ulusal ve uluslar arası işbirliklerinin artması kurumumuzu faaliyetlerinde daha etkili hale getirecektir. Tunceli’nin TRB-1 bölgesinde bulunması Avrupa Birliği projelerinden faydalanmasına imkân vermektedir. İlimizde yeni gelişmeye başlayan üniversite ekonomimize katkı sunacak olup yeni açılacak bölümlerle birlikte öğrenci sayısı da artacaktır.
Ayrıca barış ortamıyla birlikte ilimizdeki turizm potansiyeli değerlendirilecek; yaz, kış ve inanç turizmi desteklenerek ekonomimizin canlanması sağlanacaktır. Endemik bitki çeşitliliğiyle araştırmalara konu olan coğrafyamız ekonomik değeri yüksek olan bir çok şifalı bitkiyi bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca Tunceli, Ovacık Sarımsağı, kırmızı benekli Munzur Alabalığı ve daha bir çok kendine özgü değeri bünyesinde barındırmaktadır.

TEHDİTLER
Gündemde olan barış sürecinin kesinlik kazanmaması, yeni ve geniş nitelikli bir anayasanın hazırlanmamış olması geçmişin izlerinin silinmesine olanak verememektedir. Ülkemizde sürekli hale gelen mali krizler de yatırımcının önünü kesmektedir. 80’li yıllardan beri süren çatışma ortamının izleri silinmeye çalışılırken gündeme gelen ve kesinlik kazandırılmayan uygulamalar da belirsizlik ortamında yatırımcıyı tedirgin etmektedir. Bölgedeki teşvik kapsamının daraltılması ve teşvik bölgelerine ayırırken bölgelerin içinde bulunduğu durumlar göz önünde bulundurulmadığı için objektif ayrımlar yapılamamakta ve haksızlıklara neden olmaktadır. Bu uygulamalar ise işletmelerimizin sürdürülebilirliği açısından sıkıntı yaşamalarına sebep olacaktır.

POLİTİK
Politik açıdan bakıldığında odalar, Birliğimizin desteği ile güç kazanmakta, tacir ve sanayicimizin güvenini arttırmaktadır. İllerdeki diğer kurumların faaliyetlerini yürütürken odalardan da fikir alması yakın zamanda odaların daha prestijli bir yapıya kavuşmasına olanak sağlayacaktır. Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası ildeki valilik, belediye ve diğer kamu kurumlarıyla ortak faaliyetleri yürütmekte, sadece üyelerimizin değil, ildeki tüm esnafın sorunları gündeme getirilmektedir. Yakın zamanda Ankara’da ve Diyarbakır’da oda ve borsalarla yapılan “Barış Süreci” gündemli toplantılar, odaların Türkiye’de uygulanan politikalarda ne denli etkili olduğunun göstergesidir.

EKONOMİK
Tüm dünyada yaşanan ekonomik krizlerin etkileri ülkemizde ve ilimizde kendisini göstermektedir. Yeniden gözden geçirilmesini defalarca belirtmemize rağmen bölgesel teşvik kanununda değişiklik yapılmaması gelişimimiz önünde bent durumundadır. Odamız faal olarak 678 ,üyeliği askıya alınmış olan 85 üyeye hizmet vermekte ve yeni yatırımlar için sürekli çalışmalar yürütmektedir. Faal üyelerimizin detayı ise şöyle : 343 gerçek kişi ticaret işletmesi,51 anonim şirket, 228 limited şirket 53 kooperatif 2 dernek ve 1 diğer iktisadi kuruluştur. Yönetim kurulunda bulunduğumuz ve yeni gelişmeye başlayan OSB’de 22 adet parsel sahiplerini bulmuş, bunlardan 15’i faaliyet yürütmeye başlamıştır. Fırat Kalkınma Ajansından alınan destekle 2015 yılı içinde OSB’nin tüm alt yapı, elektrik ve su sorununun çözülmesi planlanmaktadır.

MİSYON, VİZYON VE KALİTE POLİTİKAMIZ
MİSYON
Misyonumuz, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası olarak kurulduğu tarih itibariyle gün be gün gelişim sağlayarak üyelerimizin memnuniyetini arttırmak ve ilimizin kalkınmasına destek sunmak; Meslek odası ve sivil toplum kuruluşu kimliğimiz ile ilimizin ekonomik, kültürel ve siyasi hayatına katma değer sunmaktır.

VİZYON
Bağlı olduğumuz birlik çerçevesinde ülke ekonomisinin ve bölgesel çaptaki gelişmelerin öncelikli takipçisi ve destekçisi olmak. İlkelerimizden taviz vermeden, gelişime açık çağdaş hizmet bilinciyle bölgemizde ve ülkemizde örnek bir oda olmak ve ilimizin kalkınmasına destek sunmak için;
1.Hizmet sunumunu profesyonel anlamda başararak üye memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak,
2.Birlik ve beraberliği koruyarak, ticari ve sınai faaliyetlerin niteliklerini kaybetmeden devamını sağlamak,
3.Sürekli gelişim sağlayan, ekonomik ve kültürel yaşamına yön vermeye devam eden lider sivil toplum kuruluşu olmaktır.
Kalite Politikamız
Üyelerle işbirliği yaparak en üst düzeyde üye memnuniyeti sağlamak,
Amaç ve hedeflerimize en kısa sürede ulaşabilmek için kaynakları en etkin ve ekonomik biçimde kullanmak,
Güvenli, tarafsız ve gizlilik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmek
Sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirmek,
Katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda üyelerimizle yönetimi paylaşmak,
Örnek bir sivil toplum kuruluşu olmak,
Belirlenen hedeflere ulaşmak için sistemli ve planlı eğitim, katılım ve geliştirme çalışmaları yapmak,

MALİ POLİTİKA
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası yapmış olduğu sosyal harcamalar ve yatırım harcamaları ile bölgesel ve ulusal alanda özellikle v.b. sektörlere ve ilimizin ticari ve sosyal hayatına katkı yapmak, rekabete hazırlamak, güçlü ve güvenilir politikalar geliştirmek için çalışırken, faaliyetleriyle ilgili olarak da cari harcamalarda bulunmaktadır.
Kaliteli hizmet, yüksek verimlilik, bilinçli tarım, gibi makro düzeydeki değerlere etki edebilmek için yapmış olduğu yatırım harcamaları ve sosyal harcamalarını, bu harcamalar için odaların temel gelir kalemleri olan tescil ücretleri, aidatlar, oda birimlerinde yapılan işlem gelirleri gibi kaynaklarını kullanması odamızın mali politikasıdır.
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası muhasebe işlemleri bu esaslara göre yürütülür;
Sosyal sorumluluk
Kişilik
Dönemsellik
Parayla ölçülme
Maliyet esası
Tarafsızlık ve belgelendirme
Tutarlılık
Tam açıklama
Özün önceliği
Önemlilik
İhtiyatlılık

MALİ YÖNETİM:
5174 sayılı kanun çerçevesinde faaliyetlerini yürüten Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tekdüzen muhasebe sistemine göre faaliyet gösteren ve mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlamaktadır. Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası muhasebeye ilişkin mali tablo, makbuz, fiş, belge ve defterleri ile hesap planlarını 5174 Sayılı Kanunun Yönetmeliklere göre düzenler.
Yönetim, Meclis ve Hesapları İnceleme Kuruluna sunulan evraklar;
Cari ay bütçe gelirleri ve bütçe giderleri cetveli
Aylık kesin mizan
Yıl sonu kapanış mizanı ve bilançosu
Haftalık harcama listesi, yönetim kurulu toplantılarından önce, imzalanmak ve ödenmek üzere Yönetim Kurulu’na sunulur. İnceleme ve onaydan sonra ödeme muhasebe sorumlusu tarafından yapılır. Her ay ödenmesi gereken, elektrik, su, sigorta primi, vergi ve buna benzer ödemeler genel sekreterin onayı üzerine ödemesi yapılır. Genel Sekreter’e her yılın başında meclis tarafından yönetim kuruluna sonradan onaya sunmak üzere harcama yetkisi belirlenir. Genel Sekreter harcama yetkisi limitleri dahilinde olan ödemeleri resen yapabilir.
5174 Sayılı Kanun’un 11. maddesi gereğince, odanın hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Odayı, Yönetim Kurulu Başkanı ile en az bir yönetim kurulu üyesinin veya genel sekreterin ortak imzaları bağlar.
Odayı ilzam edecek bilumum belge ve yazılar, oda resmi mührünün ilavesi suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanı ile en az bir yönetim kurulu üyesi veya genel sekreter tarafından müştereken imzalanır.
5174 Sayılı Kanun’un 27. maddesi gereğince bütçeden harcama Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendirdiği başkan vekillerinden biri ve genel sekreterin veya yönetim kurulu sayman üyesinin ortak imzası ile yapılır.
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Mali Yönetimini 3 başlık altında sınıflandırılır;

A)MUHASEBE YÖNETİMİ:
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası’nın faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, varlıkları ve yükümlülükleri üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ilişkin bilgileri kaydetme, sınıflandırma, özetleme, çözümleme ve yorumlama ilkeleri ve yöntemleridir.
Amaç – Kapsam:
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası 5174 Sayılı Kanun ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği dahilinde meclisin onaylayacağı yıllık cari bütçesini hazırlar ve yıl içerisinde faaliyetlerini bu plana göre yürütür. Oda bütçesi, birlikçe hazırlanacak tipe ve tespit olunacak muhasebe usullerine uygun olarak, yönetim kurulunca hazırlanır ve meclisçe onaylanır. Bütçe, takvim yılına göre düzenlenir.
Uygulama:
Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendirdiği yardımcısı ve genel sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır.
Yönetim kurulunun önerisi üzerine meclisçe saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, genel sekreter tarafından re’sen yapılabilir.
5174 sayılı kanun çerçevesince Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne göre genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, tek düzen hesap planına ve Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler.
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası yıllık gelirlerine göre (kaynak), harcamalar planlanır. Bu plan çerçevesince harcamalar düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır.
Raporlama- Değerlendirme:
5174 Sayılı Kanun ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği madde 30’a göre: Kesin hesap; mizan, bilanço, bütçe giderleri ve bütçe gelirleri kesin hesap cetvelleri ile ihtiyaç duyulan diğer cetvellerden oluşur.
Kesin hesap, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç iki ay içinde yönetim kurulu tarafından meclise sunulur.
Meclise sunulan kesin hesap incelenmek üzere hesapları inceleme komisyonuna havale edilir. Komisyon, kendisine havale edilen kesin hesabı meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve meclise sunar.
Meclis, komisyonun hazırladığı raporu da dikkate alarak kesin hesabı ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç üç ay içinde onaylar veya reddeder.
Kesin hesabın onaylanması halinde yönetim kurulu ibra edilmiş sayılır.

B) FİNANSAL YÖNETİM:
İşletmenin mevcut fonları ile gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlama, bu fonların değerini koruma ve etkin biçimde kullanımını gerçekleştirmektir.
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, likit fon olarak, iştirak olarak, bağlı ortaklıklar kurarak, devlet tahvili, hazine bonosu alarak, repo yaparak değerlendirir.

C) DENETİM:
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası mevcut kaynakları en etkin biçimde kullanarak daha kaliteli hizmet sunma arayışı içindedir. Mali yönetim ve kontroller bu arayışların bir ürünü olarak yönetime yeterli bilgi ve güvence sağlayan yönetim araçlarıdır.
Yönetimde sağlıklı bir kontrol bilinci oluşturulması, etkin bir mali kontrol ortamı ve örgütsel yapı kurulması ve işletilmesi yönetimin temel görevleri arasındadır.
Mekanizmaların beklendiği gibi çalışıp çalışmadığının ve elde edilen sonuçların yeterli olup olmadığının denetlenmesi Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası için son derece önemlidir.
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 61. maddesine istinaden Hesapları İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemleri sayman üye tarafından her zaman, hesapları inceleme komisyonu tarafından ise toplantı dönemlerinde kontrol edilebilir.
5174 Sayılı Kanun’un 40. maddesine göre yönetim kurulu üyeleri aralarından bir sayman üye seçer. Sayman üye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 60. maddesinde belirtildiği üzere her zaman harcama ve gelirlerle ilgili olarak denetleme yapabilir.
Mevzuata aykırı işlemler ile görülen aksaklık ve eksiklikler sayman üye tarafından yönetim kuruluna, hesapları inceleme komisyonu tarafından ise meclise bir rapor halinde sunulur.

D) MALİ RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ
Gelirlerin bütçe planının altında kalması durumunda, gider bütçesindeki kalemlerden tasarruf edilebilecek unsurlar incelenir ve Yönetim Kurulu kararı ile uygulamaya konulur.
Mücbir hallerde (deprem, sel, doğal afet vb) gelirlerin azalması ya da giderlerde aşırı artış söz konusu olması durumlarında TOBB ile temasa geçilerek kaynak talebinde bulunulur.
Mali risklere karşılık gerekli tasarruf tedbirleri alındığı halde, halen gider bütçesinin karşılanamaması riskine karşılık, Meclis kararı ile gerektiğinde banka ve finans kuruluşlarından zaruri giderleri karşılayacak kadar kredi kullanılabilir.
Kaynak artırıcı faaliyet olarak bazı projelendirilebilecek harcama kalemleri için ulusal ve uluslararası fonlar araştırılıp proje haline getirilerek desteklenmesi sağlanır.
İNSANKAYNAKLARI POLiTiKASI
Nitelikli işgücünün tercih ettiği bir Oda olmak, Odamızı ve iş dünyasını geleceğe taşıyacak, kurumsal değerlere sahip, nitelikli işgücünü seçmek, Uygun, hakkaniyetli ve yasalar çerçevesinde işe alım yapmak, Çalışanların sürekli gelişimi, potansiyellerini gerçekleştirmeleri için uygun ortamı ve fırsatı yaratmak, Çalışanların sorumluluk üstlendiği bir kültür yaratarak, çalışan performansını düzenli olarak incelemek, Nitelikli, başarılı, küresel bir işgücü oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek insan Kaynakları Politikamızdır.

İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;
• Odamızın faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,
• Personelimizin, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve oda yararına sonuçlarını değerlendirmek,
• Personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek,
• Personelin kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,
• Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak,
• Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek, bu kapsamda; Tüm paydaşlarımızın yaratıcılıklarından yararlanarak, yeni ürünlere, hizmetlere, süreçlere, sistemlere ve sosyal etkileşimlere dönüştürülerek yenileşim sağlayacak, kuruluşa, çalışanlara ve diğer paydaşlara değer katacak fikirler üretmek, İnsanlarda var olan yapma ve yararlı olma potansiyelini harekete geçirip, yaptıkları her işi düşünerek ve sorgulayarak yapmalarını sağlamak, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini şirket ve çalışanlar yararına kullanılır hale getirmek, yaratıcı fikir sahiplerini tanıma ve takdir yoluyla motive ederek tüm çalışanların yaratıcı ve yenilikçi öz düşünceleriyle şirket faaliyetlerine katılımını artırmak ve yaratıcı fikirlerin en etkin şekilde uygulamaya alınmasını sağlamak.
• Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek,
• Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak “Kurum Kültürü ve Bilinci’nin oluşmasını sağlamak,
• Bugünün gereksinimlerini gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışı oluşturmak. Stratejilerini planlarken sadece kısa vadeli çözümler üzerine odaklanmak yerine, uzun vadede değer yaratmak için hedeflerini çevresel ve sosyo-ekonomik boyutlarını da değerlendirerek belirleyecek bilinci yaygınlaştırmak.
• İş Sağlığı ve Güvenliği; Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, Sağlık-Emniyet-Çevre performansını arttırmak amacıyla komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini arttırmak, projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faktörünü ön plana almak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak, uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak.

İŞE ALMA POLİTİKASI
AMAÇ:
Bu prosedürün amacı; Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası ‘nın personel alımını gerçekleştirmek
için izlenecek yolu ortaya koymaktır.
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Stratejik Plan, Amaç ve
Hedefleri doğrultusunda Faaliyetlerini sürdürebilmesi, sürekli büyüyerek hizmet kalitesini
artırması, kurumsal kapasitesini geliştirmesi için İnsan kaynağına yatırım yapmayı ve
geliştirmeyi amaçlamaktadır.
KAPSAM:
Bu prosedür; Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası ‘nın personel alımı ihtiyacı oluştuğunda
gerçekleştirilmesi gereken ilan, mülakat, ve personel seçimi süreçlerini ve ilgili idari işlemleri
kapsamaktadır.
İşe Alma Kavramı Tanımı ve Önemi:
İşe Alma, insan gücünün Hizmet fonksiyonuna dahil edilmesi olarak anlatılabilir.
İşe alma ve seçme fonksiyonu, günümüzde insan kaynakları fonksiyonları içinde en çok
değerlenen fonksiyondur. Bunun nedeni ise, işe alma ve seçme süreci insan kaynakları
yönetimi uygulamalarının getirdiği değer açısından bakıldığında, geri dönüşüm hızlı,
ekonomik katkısı en yüksek olan ve kolay gözlemlenebilen bir süreç olmasıdır. İşverenler her
seviyede işe aldıkları personelin performanslarını, personel işe başladığı günden itibaren
gözlemleme şansına sahiptir.
Seçme sorumluluğu, üzerinde bulunan komisyon üyeleri, girdileri ve çıktıları iyi analiz
ederek, yüksek performans sağlaması amacıyla kuruma yeni elemanlar dahil etmelerine
“işe alma” denir
Günümüzde yaşanan hızlı gelişmeler ve globalleşme sonucu, kurumların ellerindeki en
önemli materyalin insan olduğu anlaşılmıştır. Bir kurumun başarısı ya da başarısızlığı, istenen
sayı ve nitelikte insan gücüne sahip olup olmamasına ve bu insan gücünün etkin kullanılıp
kullanılmadığına bağlıdır.
İyi bir işe alım süreci, başarılı olmak isteyen ya da başarısını sürdürmek isteyen bir kurumiçin önemli bir yatırımdır. Gelecekteki bir çalışmanın ilk izlenimi bu süreç sayesinde oluşur.Dolayısıyla iş ve insan ilişkilerinin başarısını da bu süreç etkileyecektir. Teknolojik
gelişmelerin hızlı bir şekilde yaşandığı, rekabetin arttığı günümüzde, Kurumlar hizmet
kalitelerini artırmak kurumsal kapasitelerini geliştirmek için bu değişim ve gelişime ayak
uydurmak, bu gelişim ve değişimden uzak kalmamak için insan kaynaklarına gerekli yatırımı
yapmak, bu alt yapı için gerekli kaynağı ayırmak zorundadırlar.
Özelikle çalışanlarla ilişkileri düzenleyen insan kaynakları yönetimi, üzerinde çok ciddi durulması gereken bir birim olmuştur. İnsan kaynakları yönetiminin ilk fonksiyonu olan işe alma, çalışanların sirkülasyonunu belirlediği için kısaca kurumların, kuruluşların, işletmelerin devamlılığını sağlayan fonksiyon olarak adlandırılabilir. Bir kurumun işlevlerini
gerçekleştirebilme si ve hedeflerine ulaşabilmesi, sahip olduğu personelin kalitesine,
yeterliliğine, Eğitimine, Profesyonelliğine ve ekip ruhuna bağlıdır.
Kurum çalışanları yaptıkları islerde ne kadar uygun, uyumlu ve mutlu birer çalışan
olurlarsa, Kurum da hedeflerine ulaşmakta o kadar başarılı olacaktır. Bunu sağlayacak
personel kadrosunun oluşturulması ise, ancak başarılı ve etkili bir işe alım ve çalışma süreci
ile mümkün olmaktadır.

İç kaynaklardan işe alım süreci:

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Personel ihtiyacı doğması halinde, bu eleman ihtiyacım, kendi iç kaynakların yeterli olması halinde Yönetim Kurulu kararı ile kendi iç kaynaklarından karşılayabilir.
İç kaynak kullanımının avantajları:
ı-İşletme içi morali yükseltir,
2- İşletmede çalışan personeli cesaretlendirir,
3- İç kaynak kullanımı, dış kaynak kullanımına oranla oldukça düşük maliyetlidir,
4- Aynı işletmede olan personel zaten işletmenin kültürünü, yapısını bilen kişidir, adaptasyon
zorluğu çekmez, en önemlisi yabancılık sorunu yaşanmaz.
İç kaynak kullanımının dezavantajlar ise:
1- İşletmeye yenilik getirme olasılığını azaltır,
2- İşgücüm piyasasındaki nitelikli insan gücünden yararlanma sansını yok eder,
3- İşletme içi ikilemelere neden olur.
Terfi yöntemiyle işe alma:
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası iç kaynakların yeterli olması halinde Yönetim Kurulu kararı ile iç terfi politikası uygular. Bu politika çalışanın statü, yetki, ücret ve sorumluluk olarak daha üst bir mevkiye yükseltilmesidir.
1- Kıdem durumuna göre yükselme: Meslek yaşamında uzun yıllar çalışmanın kazandırdığı
deneyim gücü, işe uyumu kolaylaştırır, işin gerektirdiği kural ve ilkeleri yakından tanımaya
olanak sağlar.
2- Başarı durumuna (performans) göre yükselme: Yükselmede yerleşmiş yöntemlerden
biridir. Personelin, işinde gösterdiği başarı ve disipline göre bir üst pozisyona getirilmesidir.

Dış kaynaklardan yararlanarak işe alma:
Halen Kurumda çalışan personel dışında kalan ve çalışma istek ve gücünde olan herkes dış
kaynaklardır. Özelikle Kurumda yeni birimler kuruluş aşamasında, teknolojik değişikliklerinde, giriş düzeyindeki pozisyonlarda personel temini için dış kaynaklar kullanılır. Dış kaynak kullanımı, iç kaynak kullanımından daha maliyetli bir yöntemdir.
Dış kaynak kullanımının avantajı:
ı-Kuruma yeni bir kan gelmesi.
2- İşgücü piyasasındaki yetişmiş nitelikli işgücünün odaya kazandırılması
3- Halihazırda çalışanlar arasında olumlu yönde rekabet sağlanması.
Dış kaynak kullanımının dezavantajı:

ı-Personelin işletmeye ve görevlerine olan bağlılıklarının azalması,
2- Yeni gelen personele eski çalışanların tepki göstermesi,
3- Seçim ve oryantasyon faaliyetlerinin zaman ve maliyet açısından fazla olmasıdır.

Başvuru formu:

Başvuru formları aday personelin kimliğini (isim, adres, teflon no, cinsiyet, yas, ağırlık ,boy, vb.) belirlemek ve onun işe uygunluğu hakkında sonuç çıkarmak amacıyla yeterli bilgiyi elde etmek için kullanılan ve başvuru sahibinin kendi sinin dolduracağı formdur.
Başvuru formunda vurgulanacak konular, Kurumda boşalan pozisyona göre alınacak
elemanın Yönetim Kurulunca belirlenen KPS notu, öğrenim düzeyi ve alanı ve Tunceli Ticaret ve Sanayi Odasında Yönetim Kurulunun o iş ve benzeri işlerde başarılı personelin ortak özelliklerine bakılarak belirlemiş olduğu kriterler göz önüne alınarak saptanır.

Başvuru formlarının sağladı yararlar şunlardır:

ı-İs için müracaat eden kişilerin sorulara açık seçik cevap verme yeteneği ölçülür.
2- İs görüşmesi sırasında üzerinde daha önemle durulması gereken bilgilere önceden ulaşmış
olunur.
Başvuru formlarında sorulan sorular ve aranan özellikler kısaca şöyledir:

ı-Kişisel bilgiler: Adı soyadı, doğum tarihi, medeni durumu, aile bilgileri, temas
kurulabilecek adresler,
2- Eğitim durumu: KPSS notu, eğitim durumu, eğitim alanı ,geçmiş işinde aldığı özel eğitimler, bilinen yabancı diller, dereceleri, bilgisayar bilgisi, ehliyet,
3- İs yaşamı: Daha önce çalıştığı iş deneyimleri ve iş tecrübeleri.
4- Askerlik durumu: Askerlik durumu, sağlık durumu ve diğer tamamlayıcı bilgiler.
5- İmza ve tarih: Formların sonunda imza ve tarih için bir bölüm
İlan:
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası eleman ihtiyacını karşılamak için Tunceli Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulunca belirlenen kriterlere göre başvuru formu hazırlanır bu başvuru
formunda
a) Kurumun unvanı ve çalışma alanı
b) İşe alınacak adayın görev unvanı
c) Adayda bulunması gereken özellikler
d) Başvuru şekli ve başvuru şartları
e) Son başvuru tarihi ve yeri
Başvuruların değerlendirilmesi ve kabul edilmesi:
Başvurulan ilanların yayımlandığı günden sonraki ilk işgününde alınmaya başlanır.
Başvuruda bulunacak adayların kendilerinin şahsen veya Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu. Posta, Fax:, e-mail yöntemi ile de yapılan başvurular
kabul edilir. Başvurular yapılırken sözlü mülakat başvurusu için istenen belgeler tam ve
eksiksiz olarak ibraz edilmelidir ve başvuru için ilanda belirtilen tüm koşullara uyulmalıdır.
Daha sonraki aşamalarda sorunla karşılaşılmaması için adayların başvuru formunu eksiksiz ve
doğru bilgilerle doldurmalı formda istene ek bilgi ve belgeler eksiksiz tamamlamalı ,başvuru
formuyla teslim etmelidir. Ayrıca adayın başvuruda verdiği bilgi ve belgelerde; Adayın gerçek dışı bilgiler vermesi halinde başvurusunun geçersiz olacağı ve iptal edileceği, göreve başlamış ise isten çıkarılacağı ve hakkında kanuni işlem yapılacak Kuruma vermiş olduğu zarar ve ziyan
kendisinden tahsil edilecektir.

Sözlü sınav-mülakatlar:
Sözlü sınav-mülakatlar, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından veya görevlendirdiği Komisyon tarafından gerçekleştirilir. Bu sözlü mülakatta önceden hazırlanmış sözlü sorular adaya yönlendirilerek her soru için her komisyon üyesi ayrı ayrı değerlendirme notları verir, başvurusu kabul edilen her adaya bu sözlü mülakat yapılır. Komisyon üyelerinin her aday için ayrı ayrı verdiği notlar toplanarak komisyon üye sayısına bölünerek o adayın not ortalaması bulunur bu ortalama Tunceli Ticaret ve sanayi Odasının başvuruda belirlemiş olduğu KPSS’den almış olduğu notla toplanarak adayın sınav notu oluşturulur.
Sınav notu yüksek olan aday Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunun tercihli kararı ile işe alınır.

İşe başlama, oryantasyon ve kurumu tanıtma:

İşe yeni başlayan kişiler, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası’nın Misyonu, Vizyonu, Kalite politikası, Kültürü ve Çalışma kuralları hakkında bilgi sahibi değildirler. Onları bu konularda bilgilendirmek ve çalışacakları birime akıllarındaki soru işaretleri giderilmiş olarak
göndermek, için Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Oryantasyon programı uygulanır
Bu programın düzenlenmesi kişilerin işe başlamalarından birkaç gün içinde başlayarak
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odasında çalışacağı birim ve pozisyona göre 1 ayla 2 ay arası
uygulanmaktadır. Bu süre zarfında adayların bilgi edinmelerini ve ileride de
karşılaşabilecekleri soruların cevaplarını bulabilmelerini sağlamak için, her işe başlayan kişi
ve kişilere Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon programı hazırlanır ve uygulanır.
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası işe alma prosedürünün onayı:
Tunceli Ticaret ve sanayi Odası işe alma prosedürünün okunduğu, anlaşıldığı ve kabul
edildiğinin Tunceli Ticaret ve Sanayi Adasının Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı bir
dokümandır. Bu Prosedürün uygulanabilirliğinden TTSO Genel Sekreteri ve tüm Personel sorumludur. İzlenecek Prosedür: Genel Sekreter Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası işe alma prosedürünü okur onaylar.
TTSO Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası işe alma
prosedürünün yürürlüğe girer uygulamaya başlanır.

TUNCELİ TSO STRATEJİK PROGRAMLARI
STRATEJİK PROGRAM
TUNCELİ TSO ORGANLARI VE BİRİMLERİ
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası, 15 meclis üyesi, 6 meslek komitesi, 5 yönetim kurulu üyesi, genç girişimciler, kadın girişimciler ve oda personeli ile her birim, görev ve sorumluluklarının bilincinde ve gelişim odaklı faaliyet yürütmektedir. Birimler arası geliştirilmeye çalışılan sinerji zamanla ilimizde daha geniş kapsamlı faaliyetler yürütmemize olanak sağlayacaktır.
1: Tunceli TSO, gerçekleştireceği projelerde oda meclisini daha etkin kullanmayı amaçlamaktadır.
Plan : Tunceli TSO bünyesinde bulanan 15 meclis üyesi ile birlikte ilçelerde toplantılar düzenlenecek olup, buralarda faaliyet yürüten üyelerimizin sorunlarıyla daha yakından ilgilenme olanağı bulacağız.
Hedef : 5174 sayılı Kanunu’na göre ayda bir kez toplanmak zorunda olan meclis üyeleri, ilçelerde faaliyet yürüten üyelerimizi daha yakından tanıma ve kendisini tanıtma olanağı bulması, sorunları ilk ağızdan duyarak gerekli tedbirlerin alınması planlanmaktadır.
2)Tunceli TSO bünyesinde bulunan 6 meslek komitesinin faaliyet alanlarını genişleterek tüm meslek gruplarında mevcut sorunların tartışılması değil; öngörülen sorunların önüne geçilmesi planlanmaktadır.
Plan: Tunceli TSO meslek komitesi ve meclis üyeleri ile birlikte hazırlanan stratejik planların gerçeğe en yakın hedeflerle yürütülmesini sağlamak.
Hedef : Hazırlanan stratejik planlarda, meclis, meslek komiteleri ve tüm üyelerimizle; ilimizde ve bölgemizde daha geniş kapsamlı planlar yaparak gelişim hedeflenmeli, ilimize katma değer sağlanmalıdır.
3) Oda personelinin ihtiyaç duyduğu eğitimler verilerek gelişimleri sağlanacak.
Plan :Eğitimli personellerin oda üyelerine yaklaşımı ve sorun çözme becerisi artacak, çözüm odaklı personellerle üye memnuniyeti arttırılacak.
Hedef : Oda üyelerinin bir Türkiye gerçeği olan uzun süren bürokratik işlem sürelerinin minimuma indirilerek zamandan tasarruf etmeleri sağlanmalı ve gündelik hayatta yüklendikleri negatifliğin odamız personelinin güler yüzüyle pozitif seyre dönüşmesini sağlamak.

STRATEJİK PROGRAM
TUNCELİ TSO HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAK
Odamızı geliştirme sürecince öncelikli adım personel gelişiminin desteklenmesi ve böylece verilen hizmet kalitesinin arttırılmasıdır. Tunceli Ticaret ve Sanayi odasının güçlü yanlarından biri de personelin gerekli bilgi donanımına sahip olmasıdır. Ancak gerekli olan bu donanım yeterli görülmeyip sürekli gelişime açıktır. Kurum organları arasındaki iletişim ile takım çalışması sürekli kılınarak üye memnuniyetinin arttırılması da öncelikli hedeflerimiz arasındadır. İlimizde yatırım yapmayı planlayan müteşebbislerin yatırım sürecini planlarken, göz önünde bulundurmalarını istediğimiz kriterlerin başında faaliyet başlangıcından yürütülmesi dahil tüm sürecin oda personelimiz tarafından takip edildiği ve herhangi bir engelle karşılaşmaması için çaba sarf edildiğinin bilinmesidir. Yapılan toplantılarda personelin gelişiminin desteklenmesi, üyelerimize vermiş olduğumuz hizmetlerin kalitesini arttırmakta etkili olacağı saptanmıştır. Çağdaş kurumlarda personelin kendi uzmanlık alanlarında çok yetkin olması yeterli olmayacağı gözlenmiş, personelin kurumun vizyonuna göre kariyer ve sürekli eğitim programlarının uygulanması gerektiği belirlenmiştir.
Plan: Çalışanların gelişiminin ve kurumsal öğrenmenin desteklenmesini sağlayarak hizmet kalitesinin arttırılması.
Strateji: Tunceli TSO personeline etkili iletişim, takım çalışması ve ofis uygulamaları konularında Tunceli Fırat Kalkınma Ajansı işbirliği işe hizmet içi eğitim vermek
Hedef: Tunceli TSO bünyesindeki personelin iletişimde etkili, motivasyonu yüksek zamanını verimli kullanabilen ve bir takım gibi hareket eden bireylere dönüştürülmesi.

STRATEJİK PLAN
TUNCELİ TSO FAALİYET ALANLARININ GENİŞLETİLMESİ
Değişen ve hızla gelişen ekonomilerde hizmetlerin çeşitlenmesi zorunluluk haline gelmiştir. Buna paralel olarak, günümüzde TSO’lardan talep ve beklentiler giderek artmaktadır. Tunceli ekonomisinin hızla gelişmesine paralel olarak odamıza kayıtlı üye sayısı da artmaktadır. Artık büyüklüğün yanında firmaların bilgiye ve teknolojiye de sahip olması ve onları etkili bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Tunceli TSO mevcut faaliyet alanları dışında yeni alanlara geçiş yapmak için kendi altyapısını tamamlamış, çağdaş hizmetler sunabilecek bir çalışma ortamında faaliyet göstermek istemektedir. Kurumlarla olan işbirliğini arttırarak yeni projelerde yer almak ve Tunceli’nin sosyal ve ekonomik yapısına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Amaç 1: Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerini yürütürken bir paydaş olarak her türlü gelişim çabasına destek sunmak.
Strateji: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ürün, hizmet ve teknolojilerini geliştirebilmesine yönelik olarak Tunceli ilinde KOSGEB ve Fırat Kalkınma Ajansı ile koordineli çalışmalarına olanak sağlamak.
Hedef: Projelerinin hayata geçmesi konusunda üyelerimize destek vermek. üniversite sanayi işbirliği kapsamında gerekli katkıyı sunarak rekabet gücüne kavuşmuş, istihdam olanağı yaratan şirketlerin kurulmasını sağlamak